CHRZEST ŚWIĘTY

1. CHRZEST ŚWIĘTY jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi w nas grzech pierworodny, obdarza nas łaską uświęcającą i godnością Dziecka Bożego oraz włącza nas do Wspólnoty Świętego Chrystusowego Kościoła.

2. Dziecko chrzcimy w wierze rodziców.

3. Dziecko do Chrztu św. zgłasza jedno z Rodziców dziecka.

4. Osoba zgłaszająca dziecko do Chrztu św. musi wykazać się podstawową wiedzą religijną na temat tego sakramentu.

5. Miejscem właściwym udzielania Chrztu św. jest kościół parafialny rodziców dziecka.

6. Do Chrztu św. potrzebna jest wiara rodziców dziecka nie tylko w słowie, ale i w postępowaniu i w praktykach religijnych.

7. Rodzice katoliccy nadają dziecku imię wyrażające Ich religijną postawę i wiarę....

8. Każde dziecko ma prawo do rodziców chrzestnych: ojca i matki.

9. RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być osoby:

praktykujące pod względem religijnym (podejmujące regularnie niedzielną i świąteczną Mszę św. oraz spowiedź i Komunię świętą),

które ukończyły 16 rok życia,

które przed 19 rokiem życia uczęszczają na lekcje religii,

które powyżej 19 roku życia są znane swojemu duszpasterzowi jako praktykujący katolicy.

10. RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ OSOBY żyjące z kimś w niesakramentalnym związku małżeńskim, w konkubinacie albo tzw. wolnym związku.

11. Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszej Parafii uroczyście podczas Mszy św. po ustaleniu terminu z rodziną. Uroczystość Chrztu św. przeżywamy w stanie łaski uświęcającej (spowiedź św. i Komunia św.), a przyjęcie domowe urządzamy bez podawania napojów alkoholowych.

12. Nauka przed Chrztem ma miejsce zawsze w czwartek przed uroczystością - w ramach rozmowy z duszpasterzem

UWAGI PRAKTYCZNE:

1. Do Chrztu św. Rodzice zaopatrują się:

w świecę chrzcielną, (płonąca świeca jest znakiem Bożej łaski i udziału w Chrystusowym zmartwychwstaniu, Jego PRZEJŚCIU ze śmierci do życia

w białą szatkę dla dziecka, jest ona znakiem nowego, Bożego życia i łaski uświęcającej, którą Chrystus obdarza dziecko przez Chrzest św.

2. Na uroczystość Chrzcielną Rodzice i Chrzestni przychodzą z dzieckiem do kościoła 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości, aby w zakrystii złożyć kartki od spowiedzi św. i dowody z nauki przedchrzcielnej, oraz zająć spokojnie miejsce w kościele .

3. W uroczystości bierzemy czynny udział przez modlitwę, udział w śpiewie, wsłuchiwanie się w Słowo Boże, aby tak wyrażała się nasza radość, że dziecko nasze dostępuje największego skarbu: wspólnoty z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem.

Zwyczajową ofiarę na potrzeby Parafii z okazji Chrztu św. dziecka składamy w kancelarii parafialnej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

1. Miejscem zawarcia Sakramentu Małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej(go), gdzie załatwia się formalności przedślubne.

2. W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

a) metrykę Chrztu św. (nie starszą niż 6 miesięcy),

b) świadectwo Bierzmowania,

c) dowód osobisty,

d) dokumenty stwierdzające stan wolny z USC - (małżeństwo konkordatowe),

e) indeks - świadectwo z oceną nauki religii ostatniej klasy,

f) świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

g) ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu).

Spisywanie protokołów przedmałżeńskich: piątek godz. 19:00

3. Do kancelarii należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem, okres ten obowiązuje wszystkich kandydatów!

4. Wiek do zawarcia małżeństwa - wymagane jest ukończone 18 lat dla obojga narzeczonych.

5. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

a) katechizacja z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej,

b) kurs przedmałżeński:

c) dla tych, którzy nie uczestniczyli w katechezie obowiązuje roczny kurs z egzaminem wiedzy religijnej (od września do czerwca),

d) dwukrotnie zgłoszenie się w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych, 

e) przystąpienie do Komunii św. w dniu ślubu.

6. Świadkami Sakramentu Małżeństwa mogą być:

a) katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,

b) uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do Spowiedzi i Komunii św.

7. Nie mogą być świadkami:

a) żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,

b) młodzież która nie uczęszcza na katechezę,

c) kto nie przyjął sakramentu Bierzmowania,

d) obojętni religijnie,

e) prowadzący gorszący tryb życia.

8. Przed Sakramentem Małżeństwa świadkowie powinni:

przystąpić do Sakramentu Pokuty, a w dniu Sakramentu Małżeństwa do komunii św.

POGRZEB

Dla ustalenia pogrzebu należy dostarczyć do naszej kancelarii parafialnej:

Odpis aktu zgonu osoby zmarłej - z USC,

Ewentualne poświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przed zgonem,

(Dla Zmarłych z innych parafii) zgodę proboszcza miejsca zamieszkania Osoby Zmarłej na jej pogrzeb w naszej Parafii - wraz z krótką notatką przybliżającą postać zmarłej osoby (zwłaszcza jej odniesienie za życia do praktyk religijnych).

BARDZO WAŻNE:

Konferencja Episkopatu Polski wydała dnia 13.03.2018 r. Dekret w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, który nawiązuje do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /RODO/ dotyczący tego tematu. Dlatego pragniemy poinformować, że przy wydawaniu świadectw chrztu lub innych świadectw i zaświadczeń, np. zaświadczenie dla chrzestnych, obowiązuje następująca zasada:

1. Dokumenty te mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy jeżeli są pełnoletnie, oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.

2. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.3. Świadectwo chrztu może zostać także przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu.